Organizácia školského roka 2021/2022
Prevádzka materskej školy je od 2.9.2021 6.30 hod.  - 16.00 hod.
Zoznamy detí podľa jednotlivých tried na šk. rok 2021/2022 budú vyvesené 2.9. na vstupných dverách jednotlivých tried.

 

Dňa 9.septembra - štvrtok bude plenárne a triedne rodičovské združenie o 16.30 hod

v novej triede pre predškolákov

v budove Základnej školy.

Prosíme všetkých rodičov o účasť na tomto združení.

 

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka ( príloha č.1 viď nižšie) a taktiež po prepnutí okresu do oranžovej farby. Ak rodič nepredloží písomné vyhlásenia o bezpríznakovosti dieťa sa považuje za príznakové a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Dieťaťu nebude umožnený vstup do školy a odchádza v sprievode rodiča domov.

Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť dieťa/žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť  „ Potvrdenie o chorobe“  od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní ( plnenie povinného predprimárneho vzdelávania). Podozrenie zo zneužívania ospravedlňovania dochádzky dieťaťa/žiaka preskúmava na podnet školy miestne príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny.

 

1._priloha_Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx