OZNÁMENIE

V  nádväznosti na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu súvisiacu s ochorením COVID - 19,

žiadame rodičov, aby sme sa všetci podieľali na dodržiavanie pandemických opatrení z dôvodu, aby sa medzi deťmi neprenášala infekcia.

Vzhľadom k tomu, že v MŠ Ivanovce pretrváva rozširujúce ochorenie medzi deťmi (nádcha, dráždivý kašel, hustý zelený výtok z nosa), riaditeľstvo základnej školy s materskou školou prijalo prísnejšie opatrenia kontrolou ranného filtra pri vstupe detí  do triedy (dieťaťu bude meraná telesná teplota, dezinfekcia rúk). Učiteľka môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do triedy MŠ.

Ak sa tieto skutočnosti zistia v priebehu dňa, pedagogický zamestnanec dieťa izoluje od ostatných detí a zabezpečí nad ním dohľad až do príchodu zákonného zástupcu, ktorý je povinný neodkladne si dieťa prísť prevziať. 

                                                         

                                                            Ďakujeme za pochopenie.

(Viď. Školský poriadok MŠ na školský rok 2020/2021).

                                                          


Srdečné poďakovanie rodičom MŠ, Ivanovce

V nedeľu dňa 26.09.2021 sa uskutočnila brigáda v Materskej škole, Ivanovce na úpravu areálu školského dvora. 

Úprimne ďakujeme rodičom: p. Strakovi, p. Hlístovi, p. Staňákovi a p. Petrášovi, ktorí si našli čas a nezištne pomohli pri natieraní, brúsení, čistení  a oprave dreveného záhradného zariadenia (altánok s lavičkami, drevený domček, altánok so šmýkačkou, drevené stolíky a lavičky), čím spríjemnili prostredie pre deti na pobyt vonku.

Ďakujeme p. Hlístovi a p. Turazovi, ktorí zveľadili prostredie kancelárie MŠ navŕtaním poličiek na dokumenty, navŕtaním vešiakov a skrášlili vonkajší priestor pri vstupe do budovy MŠ zeleňou, kvetmi a kameňmi.

Ďakujeme p. Balajovi, ktorý nám daroval sponzorsky dva nové detské stoly do triedy najstaršej vekovej skupiny - Včielok.

Vážime si Vašu ochotu, spoluprácu a sponzorstvo. 

Všetkým rodičom patrí veľká vďaka.

Kolektív MŠ

 
 

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka ( príloha č.1 viď nižšie) a taktiež po prepnutí okresu do oranžovej farby. Ak rodič nepredloží písomné vyhlásenia o bezpríznakovosti dieťa sa považuje za príznakové a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Dieťaťu nebude umožnený vstup do školy a odchádza v sprievode rodiča domov.

Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť dieťa/žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť  „ Potvrdenie o chorobe“  od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní ( plnenie povinného predprimárneho vzdelávania). Podozrenie zo zneužívania ospravedlňovania dochádzky dieťaťa/žiaka preskúmava na podnet školy miestne príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny.

 

1._priloha_Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx