Srdečné poďakovanie rodičom MŠ, Ivanovce

V nedeľu dňa 26.09.2021 sa uskutočnila brigáda v Materskej škole, Ivanovcena úpravu areálu školského dvora. 

Úprimne ďakujeme rodičom: p. Strakovi, p. Hlístovi, p. Staňákovi a p. Petrášovi, ktorí si našli čas a nezištne pomohli pri natieraní, brúsení, čistení  a oprave dreveného záhradného zariadenia (altánok s lavičkami, drevený domček, altánok so šmýkačkou, drevené stolíky a lavičky), čím spríjemnili prostredie pre deti na pobyt vonku.

Ďakujeme p. Hlístovi a p. Turazovi, ktorí zveľadili prostredie kancelárie MŠ navŕtaním poličiek na dokumenty, navŕtaním vešiakov a skrášlili vonkajší priestor pri vstupe do budovy MŠ zeleňou, kvetmi a kameňmi.

Ďakujeme p. Balajovi, ktorý nám daroval sponzorsky dva nové detské stoly do triedy najstaršej vekovej skupiny - Včielok.

Vážime si Vašu ochotu, spoluprácu a sponzorstvo. 

 

Všetkým rodičom patrí veľká vďaka.

Kolektív MŠ

 
 

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka ( príloha č.1 viď nižšie) a taktiež po prepnutí okresu do oranžovej farby. Ak rodič nepredloží písomné vyhlásenia o bezpríznakovosti dieťa sa považuje za príznakové a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Dieťaťu nebude umožnený vstup do školy a odchádza v sprievode rodiča domov.

Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť dieťa/žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť  „ Potvrdenie o chorobe“  od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní ( plnenie povinného predprimárneho vzdelávania). Podozrenie zo zneužívania ospravedlňovania dochádzky dieťaťa/žiaka preskúmava na podnet školy miestne príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny.

 

1._priloha_Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx