Materská škola Ivanovce


OZNÁMENIE

25.11.2021 20:51

O Z N Á M E N I E 


V nádväznosti na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu súvisiacu s ochorením COVID - 19,

žiadame rodičov, aby sme sa všetci podieľali na dodržiavanie pandemických opatrení z dôvodu, aby sa medzi deťmi neprenášala infekcia.

Vzhľadom k tomu, že v MŠ Ivanovce pretrváva rozširujúce ochorenie medzi deťmi (nádcha, dráždivý kašel, hustý zelený výtok z nosa), riaditeľstvo základnej školy s materskou školou prijalo prísnejšie opatrenia kontrolou ranného filtra pri vstupe detí  do triedy (dieťaťu bude meraná telesná teplota, dezinfekcia rúk). Učiteľka môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do triedy MŠ.

Ak sa tieto skutočnosti zistia v priebehu dňa, pedagogický zamestnanec dieťa izoluje od ostatných detí a zabezpečí nad ním dohľad až do príchodu zákonného zástupcu, ktorý je povinný neodkladne si dieťa prísť prevziať. 

                                                                Ďakujeme za pochopenie.

(Viď. Školský poriadok MŠ na školský rok 2020/2021).

                                                          

—————

Späť