O nás ...

 

 

Základná škola s materskou školou v Ivanovciach sú školami rodinného typu. Kde sú deťom vytvorené  príjemné a bezpečné miesta na ktorých sú rodičia - deti - učitelia - partnermi.

 

 
Budova materskej školy je vystavaná pre dvojtriednu materskú školu, ktorá v súčasnosti aj funguje dvojtriedne. Triedy sa delia na: ,,malú" Lienky (určená pre deti mladšie 3 - 4 ročné)  a ,,veľkú" Včielky (určená pre deti staršie 4-6 ročné) . Deťom sa tu poskytuje celodenná a aj poldenná starostlivosť, ktorú zabezpečujú štyri kvalifikované učiteľky. Výchova a vzdelávanie detí v našej materskej škole sa uskutočňuje podľa platného školského zákona a od 1.9.2016 až po súčasnosť sa výchovno-vzdelávací proces uskutočňuje podľa platného Školského vzdelávacieho programu ,,Stonožka", ktorý bol vypracovaný na základe Štátneho vzdelávacieho programu schváleného v júli 2016. 
Organizačnou súčasťou materskej školy je aj Školská jedáleň ktorá zabezpečuje stravu pre deti MŠ, žiakov ZŠ a zamestancov ZŠ s MŠ.
 
Prevádzka materskej školy je denne v pracovné dni od 6:30 hod. do 16:00 hod. 
Príchod detí je od 6:30 hod. do 8:00 hod.
Odchod detí poldennej starostlivosti je o 12:00 hod.  
Odchod detí celodennej starostlivosti je v ,,malej" triede Lienky od 15:00 hod. do 15:40 hod. a vo ,,veľkej" triede Včielky od 15:00 do 16:00.