ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

 

 

SPÔSOB PODÁVANIA ŽIADOSTÍ:

 • poštou alebo kuriérom na adresu MŠ,
 • e-mailom, alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu msivanovce17@gmail.com
 • prostredníctvom elektronického podania doručeného  do elektronickej schránky MŠ alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom,
 • v nevyhnutných prípadoch osobne v budove  materskej školy

 

ZÁKONNÉ PODMIENKY NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE DETÍ:

 • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,

prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do  31. augusta 2021, pre ktoré je  predprimárne vzdelávanie povinné,

 • dovŕši päť rokov veku  (t. j. dieťa  podľa školského zákona),
 • dovŕši päť rokov veku a povinné predprimárne vzdelávanie plní formou  individuálneho vzdelávania,
 • dovŕši šesť rokov veku, ale nedosiahol školskú spôsobilosť (toto dieťa bude  pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ešte jeden školský rok),
 • dovŕši päť rokov veku,  ale zo zdravotných dôvodov je oslobodené od povinnosti  dochádzať do MŠ.

 

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt (ďalej len „spádová materská škola“), ak rodič pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.

Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

 • Výnimočne  možno prijať dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené  vhodné  priestorové, personálne, materiálne a bezpečnostné podmienky a dieťa ovláda základné hygienické  návyky a sebaobslužné činnosti.

 

OSTATNÉ PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ:

 

MŠ bude postupovať  podľa pomocných kritérií tak, aby bolo dodržané právo dieťaťa na rovnoprávny prístup dieťaťa ku vzdelávaniu ( §144 ods. 1, písm. a) zákona č. 245/2008 Z.  z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon):

 • individuálne potreby dieťaťa (napr. sirota, dieťa má len jedného rodiča...)
 • a najnižšími kritériami (dieťa, ktoré má v MŠ súrodenca).

    

   DIEŤA SA DO MATERSKEJ ŠKOLY PRIJÍMA NA ZÁKLADE:

 • písomnej žiadosti rodiča/zákonného zástupcu (príslušné tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ“ je dostupné v materskej škole a na webovej stránke ZŠ).
 • Zákonní zástupcovia dieťaťa spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladajú aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré  obsahuje aj  údaj o povinnom očkovaní.
 •  Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predkladá spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj vyjadrenie príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

Počet detí, ktoré môžu byť do materskej školy prijaté, závisí od kapacitných možností konkrétnej materskej školy.

 

VYDÁVANIE ROZHODNUTÍ O PRIJATÍ/NEPRIJATÍ  DIEŤAŤA DO MŠ

 

Riaditeľ materskej školy vydá písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na  predprimárne vzdelávanie zákonným zástupcom dieťaťa elektronicky, prípadne osobne alebo  poštou  do 15. júna školského roka, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať (t. j . pre školský rok 2021/2022).

                                                                                                          

 V Ivanovciach  dňa 06. 04. 2021                                     

       Riaditeľka ZŠ s MŠ Ivanovce

Mgr. Mária Lacková